شرایط احراز و اعطای نمایندگی

شرایط عمومی

 • داشتن حسن شهرت و شایستگی لازم و عدم سوء پیشینه، اعتیاد، چک برگشتی در حوزۀ محل فعالیت نمایندگی ( ارائه از ادارۀ آگاهی ).
 • داشتن حساب جاری و گردش مالی مناسب
 • داشتن توانایی مالی جهت حسن انجام کار ( حداقل مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ).
 • داشتن فضای لازم جهت انجام فعالیت های لازم و دیگر امور مربوط دارای حداقل امکانات ارتباطی شامل : تلفن – فکس – خط اینترنت و دارای حداقل فضای ۵۰ متر مربع ( در صورت اجاره ای، اجاره نامه به مدت قرارداد نمایندگی ).
 • اقامت دائم در شهر متقاضی نمایندگی
 • ارائۀ ۳ فقره چک معتبر کارمندی جهت تضمین حسن انجام کار
 • اعلام احراز نمایندگی در محل با درج آگهی در روزنامۀ پر تیراژ محلی که یک نسخۀ آن به دفتر مرکزی ارسال می شود.
 • هرگونه تغییرجدید در شرایط نمایندگی و احراز آن برای نمایندگان قیل نیز شامل می شود.

شرایط خصوصی

 • نماینده می بایست قبل از اقدام به هر گونه عملی با دفتر مرکزی مشهد هماهنگی نماید.
 • نماینده باید فقط در برابر بندهای مندرج در قرارداد منعقده عمل نموده و از هر گونه اقدام دیگری خارج از آن خودداری نماید؛ در غیر این صورت عواقب آن به عهدۀ نماینده می باشد.
 • فروش نماینده باید بر اساس تعرفه های دفتر مرکزی باشد.
 • نماینده حق دریافت هیچ گونه وجه نقدی را از مشتری ندارد و فقط باید به صورت فیش نقدی از مشتری دریافت نماید.
 • نماینده در صورت ارائۀ خدمات خاص ضمن هماهنگی با شرکت می تواند با صلاحدید شرکت مبلغ مجزا دریافت نماید.
 • نماینده به هیچ عنوان حق ایجاد تعهد برای شرکت را ندارد و هرگونه تعهد شفاهی یا کتبی خارج از اختیارات نماینده ضرر و زیان آن به عهدۀ خود نماینده می باشد.
 • جلب رضایت و رعایت حقوق و شئونات وحسن برخورد با مشتریان بعهده و از وظایف نماینده می باشد.
 • در صورت هر گونه خلافی در نمایندگی که باعث بسته شدن نمایندگی از طرف ارگانهای دولتی گردد، نماینده موظف به پرداخت خسارت به شرکت می باشد.

نحوه برداخت کارمزد نماینده

 • به ازای فروش هردستگاه ۵% وبیشتر از ۶ دستگاه تا۳%به کارمزد اولیه اضافه می شود.
 • به محض دریافت هر مقداراز وجه دستگاه کارمزد نماینده محاسبه وبعد ازیک هفته به حساب وی واریز می گردد.

 

 

کانال تلگرام سازه بافت ایرانیاننشانی اینستاگرام سازه بافت ایرانیان