الگوی اقتصادی شرکت

اهداف شرکت

 • اشتغالزایی با کمترین فضا و کمترین سرمایه گذاری
 • استفاده از منابع مالی موجود در دست مردم برای ایجاد اشتغال
 • جمع آوری پول از دست مردم و سرمایه گذاری مطمئن
 • کاهش فقر و اثرات ناشی از آن
 • کاهش عبور و مرور روزانه مردم جهت رفتن به محل کار و کاهش ترافیک
 • ایجاد محل کار امن برای بانوان
 • کوچک کردن صنعت و انتقال آن به خانه های مردم
 • عدم اخذ کمک مالی از دولت

برنامه های آینده شرکت

 • تنوع تولیدات در اشکال مختلف
 • افزایش تولید
 • افزایش صادرات بر کشورهای منطقه و جهان
 • ایجاد تنوع در دستگاهها و ورود دستگاههای جدید
 • افزایش برنامه های فرهنگی شرکت
 • ایجاد نمایندگی و شعبات جدید در سایر استانها
 • سرمایه گذاری در برنامه های زیر ساختی جامعه
 • ایجاد معاونت پژوهش و تحقیق برای توسعه صنعت

 

کانال تلگرام سازه بافت ایرانیاننشانی اینستاگرام سازه بافت ایرانیان